استخدام بازنشسته جهت حراست

  به تعدادی نیروی بازنشسته جهت نگهبانی در اصفهان نیازمندیم. تلفن : ۴- ۳۲۲۶۴۴۱۳- ۰۹۱۳۲۱۰۴۹۱۳

View more posts from this author