استخدام مترجم زبان انگلیسی (بصورت پاره وقت)

  به مترجم زبان انگلیسی با تسلط به ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس در تهران نیازمندیم. تلفن : ۸۸۷۷۷۴۵۶ (بصورت پاره وقت) 
استخدامی

View more posts from this author