پس از لغو تحریم‌ها، منبع نیروی کار ارزان نشویم

  یک فعال کارگری معتقد است: با لغو تحریم ها و گشایش فضای اقتصادی دولت باید در وهله اول به رونق بخشی به اقتصاد ملی و ارتقاء سطح معیشت دستمزدبگیران بیاندیشد. جهت ورود به صفحه اصلی اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان اینجا کلیک کنید &lquo;یدالـله صمدی&rquo;، دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج در گفتگو […]
استخدام