کسب‌ و کار‌های کوچک و نیازمندی به حمایت دولت

کسب‌ و کار‌های کوچک و نیازمندی به حمایت دولت
آیا کسب‌ و کار‌های کوچک به حمایت دولت نیاز دارند؟ دکتر محمدرضا حاتمی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با &lquo;کسب‌وکار&rquo; بررسی می کند: کاسبی‌های شخصی یا کسب‌وکارهای کوچک معمولا با مالکیت خصوصی هستند. تعریف کوچک در کشورهای مختلف متفاوت است، در استرالیا کسب‌وکار کمتر از ۱۵ کارمند، در اتحادیه اروپا کمتر از ۵۰ […]

کسب‌ و کار‌های کوچک و نیازمندی به حمایت دولت

آیا کسب‌ و کار‌های کوچک به حمایت دولت نیاز دارند؟ دکتر محمدرضا حاتمی؛ عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با &lquo;کسب‌وکار&rquo; بررسی می کند: کاسبی‌های شخصی یا کسب‌وکارهای کوچک معمولا با مالکیت خصوصی هستند. تعریف کوچک در کشورهای مختلف متفاوت است، در استرالیا کسب‌وکار کمتر از ۱۵ کارمند، در اتحادیه اروپا کمتر از ۵۰ […]
کسب‌ و کار‌های کوچک و نیازمندی به حمایت دولت

استخدام