استخدام کارگاه ابوالفضل

  به چند کارگر خانم جهت کار در کارگاه شیرینی پزی واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۱۷۷۸۷۸۱۲۳ &ndsh; ۳۸۴۰۱۶۰۲
استخدامی

View more posts from this author